opkik
mu logo
opkik

Naziv projekta:Izgradnja Ruralnog poduzetničkog centra - inkubatora "Krka" Kistanje

Naziv korisnika:Općina Kistanje

Ukupna vrijednost projekta:16.131.494,50 HRK

EU sufinanciranje projekta:15.959.369,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta:od 02.listopada 2017.g. do 02.kolovoza 2019.g.

Osobe za kontakt. Goran Reljić-091/4763-610-voditelj projekta, Sandra Ardalić-zamjenik voditelja projekta 091/4763-057

Ruralni poduzetnički centar-inkubator „Krka“ Kistanje je građevina poslovne namjene koja će se Izgraditi u zoni poslovne namjene K2 ,prema važećem Prostornom planu uređenja Općine Kistanje, na kat.čest.4455/44 i 4455/53 k.o.Kistanje , na putu Kistanje-Čučevo,površine zemljišta 2.000 m2.

Općina Kistanje je vlasnik zemljišta 1/1

Građevina će bit pravilnog tlocrtnog oblika unutar pravokutnika dimenzija 34,56 x 29,81 m, tlocrtne površine oko 762,00 m2 , ukupne građevinske bruto površina 709,00 m2 , a ukupne neto zatvorene površine 607,11m2. Zgrada će služiti za rad, savjetovanje,educiranje iz oblasti ruralnog ugostiteljstva i turizma povezanog sa zdravom hranom, educiranja u oblasti trgovine,pakiranja, skladištenja mesa,voća i povrća.

Sredstva za provedbu ovog projekta osigurana su iz EU fondova.

Općina Kistanje ,kao korisnik bespovratnih sredstava, sa jedne strane, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT 1 razine ) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT 2 razine), sa druge strane, zaključili su 24.08.2017.g. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.g. za Izgradnju ruralnog poduzetničkog centra-inkubator „Krka“ Kistanje ,Referentnih oznaka projekta KK.03.1.2.01.0014 ,kojim se Općini Kistanje dodjeljuje 15.959.369,50 HRK bespovratnih sredstava , od 24.08.2017.g.sklopljen između Općine Kistanje kao korisnika sredstava , sa jedne strane i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT 1 razine ) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT 2 razine), kojim se Općini Kistanje dodjeljuje 15.959.369,50 HRK bespovratnih sredstava , od 24.08.2017.g.

Tehnička specifikacija radova određena je Glavnim projektom ZOP 57/13, glavni projektant Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., studeni 2014. godine.
Građevinski radovi na izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra - inkubatora Krka Kistanje se izvode na temelju pravomoćne i izvršne građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/15-01/49 URBROJ: 2182/1-16/1-15-5 od 7. 4. 2015. godine izdane od Šibensko kninske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, ispostava Knin.
Sastavni dio građevinske dozvole je glavni projekt ZOP 57/13, glavni projektant Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., studeni 2014. godine i sadrži:

ZOP: 57/13
MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
gl. projektant: Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.
APE d.o.o. ZAGREB

MAPA 2 ARHITEKTONSKI PROJEKT - PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA
ZGRADE
projektant: Željka Veseljak, dipl.ing.arh.
STUDIO LINEAMENTA d.o.o. ZAGREB
06-2014

MAPA 3 GRAĐEVINSKI PROJEKT – PRORAČUN MEHANIČKE
OTPORNOSTI I STABILNOSTI
projektant Damir Džakić, dipl.ing.građ.
Projekt Konstrukcija – F.I. d.o.o.
PK/23-14

MAPA 4 PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
projektant: Nikola Zadravec, mag.ing.mech.
iC ARTPROJEKT d.o.o. VARAŽDIN
H114110

MAPA 5 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
projektant: Boris Kramarić, dipl.ing.el.
iC ARTPROJEKT d.o.o. VARAŽDIN
E114110

MAPA 6 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
projektant: Nikola Zadravec, mag.ing.mech.
iC ARTPROJEKT d.o.o. VARAŽDIN
S114110

MAPA 7 GEODETSKI PROJEKT
ovl.geodet Zoran Marin, dipl.ing.geodez.
GEOMAPA d.o.o. DRNIŠ
374/2014

MAPA 8 PROJEKT NISKOGRADNJE
projektant Ivica Vukušić, ing.građ.
ITER-PLAN d.o.o. ZAGREB
30-G/2014

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA
projektant Martina Gajdek, dipl.ing.arh.
FLAMIT
401114

i izvedbeni projekt 20/15, glavni projektant Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., lipanj 2015. godine:

IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT
gl. projektant: Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.
APE d.o.o. ZAGREB
20/15

P.M.C. d.o.o. Rijeka izradio je Investicijsku studiju za izgradnju ruralnog poduzetničkog centra- inkubatora „Krka“ Kistanje, 28.12.2016.g.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Korisnik projekta